Skip to main content
28°C

Breadcrumb

ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ

ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ

Océan

 

ⵎⴽⵜⴳⵉⵜ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵔⴰⵢⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵉⴳⴳⵉ ⵓⴼⵜⴰⵙ, ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵔⴰⴷ ⴰⴽ ⵃⵢⵢⵍⵏⵜ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ … ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴳⴰⵡⵔⵜ ⵓⵔ ⵜⵓⵜ ⵜⴰⵎⵍⴷⴰ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵜⴰⵣⵣⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵢⵉⵍⵍ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⵜⴰⵎⴰ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⴰⵥ  ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ, ⵏⵖ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵓⴹⴰⵔ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⵢⵉⵙⴰⵏ, ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ aⴷⵎⵙⴰⵏⵜ, ⵉⵖⵔⵎ ⵎⵓpⴰⵎⵎⴰⴷⵢⴰ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⴰⵙⵔⵉⵔ  ⵉⵖⵔⵔⵓⴱⴰ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴼⵓⵖ ⵜⵓⴱⴱⴰ. ⵉⵖ ⵜⵟⵟⴰⴼⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵙⵜⴰⵔⴰ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⴹⴰⵕ ⴱⵓⵄⵣⵣⴰ, ⵏⵖ ⵜⴱⵏⵖⵍⵎ ⵓⴷⵎ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ

 

 

urban gliss

 

ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⵔⴷⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ  ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ  ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ  ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⴼⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉⵍⵍ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ, ⵓⴼⴰⵙⵉⵢ ⴱⵉⴱⵙⵉ ( ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⴰⵎ) ⵔⴰⴷ ⵜⵥ ⵉⵎⵏⴰⵢⵏ ⵜⴰⴹⴹⴰⵏⴳⵉⵡⵉⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵏⵏa  ⵙⴳ  ⵓⵙⴳⴳⵯa 1960. ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉⵖⵔⵎ, ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵎⵏⴰⵢⵏ ⵜⴰⴹⴹⴰⵏⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵙⵙⵓⵏⴼⵓⵏ ⵛⵛⵉⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⴽⵍⵉ.