Skip to main content
28°C

Breadcrumb

ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵙⵉⵔⵡ

ⴰⵙⵉⵔⵡ

ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵔⵓ,

ⴷⴰⵔⵓⵏ ⵎⴰⵖ ⵜⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵎ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵖⴰⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ? ⵜⵏⵏⵓⵔⵣⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵉⵜ ⴰⵏⴰⵥⴰⵔ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵔⵓ ⵏ ⵖ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵏⵀⵍⴰ? ⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⴰⴼⵜ ⴰⵎⵔ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⴳⵔ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ, ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⴰⵔ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴼ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⵖ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ. ⵎⴰⴷ ⵢⵓⴳⵔⵏ1/3 ⵏ PIB ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵙⵟⵟⴰⵜ, ⵙ ⵎⴽ ⴰⴷ ⵜⵟⵟⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵏⵢⴰⴼⵉⵏ.

 

investir

 

ⴷⵉ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷ