Skip to main content
28°C

Breadcrumb

ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵡⵙ

ⴰⵡⵙ

aider

 

ⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⴳⴰⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴱⵔⵔⴰⴽⵏⵉⵏ ⵙ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵙⵉⵏ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵉ ⵓⴱⵔⵔⴰⵏⵉⵢ. ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵓⵔ ⵜⴽⴽⵉⵙ ⴰⵙⵏⵉⴼⵍ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⵎⵔⴽⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ. ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⴽⴰⵣⴰ ⴰⴷ ⴷⴷⵔⵏ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰ ⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵡⴷⵎⵜ ⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⵙⴰⵥⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵇⴱⴱⴰⵏⵉⵜ, ⴷ ⵜⴰⵎⵖⵜ ⴼ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵔⵎⴷ, ⴰⵃⵟⵜⵓ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ, ⵜⴰⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵟⵟⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⵡⵏⴰⴹⵜ…

ⴰⵡⴷ ⴽⵏⵏⵉⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵎ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⵎⴷⵉⵎ ⴰⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ, ⵙ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⵓⵏ ⵏⵖ ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⵓⵏ.