Skip to main content
28°C

Breadcrumb

ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ

 

Secteurs porteurs

 

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍⵜ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵏⴽ ⵙ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ, ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉⵙ ⴱⴷⴷⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⴰⵖⴰⵎⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵔⵓ. ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵔⵉ ⴷ ⵓⴱⵟⵟⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴷⵓⵙⵏ.

ⵜⴷⵓⵍ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⵙⴰⵢⵜ ⵙ ⵜⵢⵔⵣⴰ, ⵜⴰⴳⵯⵎⵔⵜ, ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵡⵜⵛⵉ, ⴰⵙⵉⴷⴷ, ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵉⵍⵎⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⴳⵏⵉ, ⵛⵛⵉⵎⵉ, ⴷ ⵜⴰⵏⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴽⵉⵎⴰⵡⵉⵢⵉⵏ, ⵉⴷ ⵍⴱⴰⵏⴽ, ⵜⵉⵏⴼⵔⵓⵜⵉⵏ, ⴰⴱⵟⵟⵉ, ⵍⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ, ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ,ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜⵜⵓⵎⵍⵉⵍ ⵜ ⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵙⵉⵙ ⵜⴽⵛⵎ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ, ⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴼ ⵃⵎⵎⵣⵡⴰⵔⵏⵜ ⵜⵎⴰⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ, ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵔⵓⵏⵓ ⴷ ⴼⴼⵓⵔⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵣⵣⵏⵣ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵔⵓ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ. ⵉⵙ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰ ⴰⵔ ⵏⵥⵕⵕⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵡⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵏⵡⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵔⵓ ⵉⴽⵓⵍⵓⵊⵉⵢ ⴱⵡⵉⵏⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵉ ⵡⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵔⵓ ⴰⵔ ⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵀⵍⴰ ⴳ ⴽⵓ ⴰⵏⴰⵡ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵢⵓⵖⴹⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⴷ ⵜⵓⵙⴽⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵜⵓⵜⵉⵏ ⴰⵎⵎ ⵜⵉⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ.

ⵛⴰⵙⴰ Nⴻⴰⵔⵙⵀoⵔⴻ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⴰⵙⵓⵔⵉⵏ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵏⵙⵏ ⴰⵎⵔ ⵎⴰⵟⵟⵍⵏⵜ.