Skip to main content
28°C

Breadcrumb

ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵔⵣⴼ

ⵔⵣⴼ

ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵥⵥⵍ ⴰⵀⴰ ⵜⴽⵔⵎ, ⵜⴳⴰ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵓⴼⴼⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ. ⴰⴽⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴽⵜⵢ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ-ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ1915, ⵜⵉⴽⵔⴱⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵓⵔⵓⴽⵓ ⵎⵓⵍ ⴳⴰⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⴽⵔⴽⵓⴱ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ, ⴰⴽⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵎ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵖⵉⵢⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ.

ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢ ⴷⴳ ⵉⴳⵏⵏⴰ, ⵜⵓⵣⵏ ⵜⵉⵥⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵊⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ, ⵙ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⴼⵙⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⴷⵔⵏ. ⵜⵉⵡⵏⴹⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⴰⵢⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔ ⵏⵖ ⵜⵜⴰⴷⵊⵊⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵉⴳ ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵢⵉⵡⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ.

ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⴳⴰⵏⵜ ⴰⵙⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵢⵜ. Iⵙⵍⵍⵉ ⴰⵏⵙⵔⴰⵔⴰⵎ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⴰⵙⵓⵙⵎ ⴰⵎⵎ ⵉⴳ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵙⵜ ⴰⵔⴽⴰⵎ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴷⴷⵖ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵖⵍⵓⵍ.

ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏ ⴷⵉⵖ ⵙ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⴰⵄⵔⴰⴱ-ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵙ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⴷ ⵡⴷⵍⴰⴳ ⵏⵏⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ.

ⵜⴰⴽⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵏⵙⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⴰⵢⴰ, ⵜⵙⴽⵔ ⴰⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴼⵉⵔⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ.

 

ⵔⵣⴼ ⵜⴰⵎⵣⵉⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ

ⵖⵕ ⵓⴳⴰⵔ +

ⵔⵣⴼ ⵜⴰⵎⵣⵉⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ

ⵔⵣⴼ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ

ⵖⵕ ⵓⴳⴰⵔ +

ⵔⵣⴼ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ

ⵔⵣⴼ ⵍⵎⵃⴽⴰⵎⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⵛⴰ

ⵖⵕ ⵓⴳⴰⵔ +

ⵔⵣⴼ ⵍⵎⵃⴽⴰⵎⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⵛⴰ

ⵔⵣⴼ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ

ⵖⵕ ⵓⴳⴰⵔ +

ⵔⵣⴼ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ

ⵔⵣⴼ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ

ⵖⵕ ⵓⴳⴰⵔ +

ⵔⵣⴼ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ

ⵔⵣⴼ ⵍⴽⵓⵔⵏⵉⵛ

ⵖⵕ ⵓⴳⴰⵔ +

ⵔⵣⴼ ⵍⴽⵓⵔⵏⵉⵛ

ⵔⵣⴼ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ

ⵖⵕ ⵓⴳⴰⵔ +

ⵔⵣⴼ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ

ⵔⵣⴼ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵙⵉⵙⴽⵓ

ⵖⵕ ⵓⴳⴰⵔ +

ⵔⵣⴼ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵙⵉⵙⴽⵓ

ⵔⵣⴼ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ

ⵖⵕ ⵓⴳⴰⵔ +

ⵔⵣⴼ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ

ⵕⵣⴼ ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴰⵓⵏⵇ

ⵖⵕ ⵓⴳⴰⵔ +

ⵕⵣⴼ ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴰⵓⵏⵇ

ⵔⵣⴼ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⴱⵓⵙⴽⵓⵔⴰ

ⵖⵕ ⵓⴳⴰⵔ +

ⵔⵣⴼ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⴱⵓⵙⴽⵓⵔⴰ

ⵕⵣⴼ ⴰⴳⴷⵣ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ

ⵖⵕ ⵓⴳⴰⵔ +

ⵕⵣⴼ ⴰⴳⴷⵣ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ

ⵔⵣⴼ ⵜⴰⵎⵣⵉⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ

ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⴰⴱⴰⵔⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ, ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⵜⴳⴰ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏ ⵓⴱⴰⴱⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⴼⴼⵍⴽⴰⵢⵜ, ⴰⴳⵎⵎⵓ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵙ ⴳⵔ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴷ ⵓⵜⵉⴽⵏⵉⴽ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ

ⵔⵣⴼ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ

Lⵃⴰⴱⵓⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵉⴷⴳⵖⴰⵔⵏ ⴼⵓⵍⴽⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ. ⴷⴳ ⵓⴳⴷⴷⵉⵎ ⴷⴷⵖ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵃⵓⵏⴰ, ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵉⵖⴰⵢⵢⵉⵡⵉⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵍⵉⵡⵏ, ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵡⴰⴹⵏ ⵏⵏⵙ, ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⴽⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵓⵊⵊⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴷⴷⵖ ⵓⵔ ⵢⵉⵍⵉ ⴳⵎⴰⵙ.

ⵔⵣⴼ ⵍⵎⵃⴽⴰⵎⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⵛⴰ

ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍpⴰⴱⵓⵙ ⵉⴳⴰⵜ ⵍⵎⵃⴽⴰⵎⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⵛⴰ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵡⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ, ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵜⵓⵔⴰ ⵜⴰⵚⴽⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵙⵟⵟⴰⵜ, ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵔⵓⵎⵉ, ⵓⴳⵓⵙⵜ ⴽⴰⴷⵉⵜ, ⴰⵢ ⴷ ⴰⵙ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰ.

ⵔⵣⴼ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ

ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ, ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⴷⴷⵊⴰⵏ ⵓⵍ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⴰⴷ ⵉⵡⵜ.

ⵔⵣⴼ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⵍⵉⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⵎⵥ ⵖⵉⵔⵙ ⵉⵥⵔⵉ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏⵏⵙ, ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵣⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⵖⵔⴱⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⵙⴰⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉ ⴷ ⵜⵎⵉⵍⴰⵍ ⵖⴼ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵉⵖⴰⵢⵢⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⵍⵍⵉⵊ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⴷ ⵡⴰⴷⴰⵍ ⵉⵙⵙⵍⵙⴰⵏ ⴰⴱⵓⴹ ⵏ ⵢⴼⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵏⵉ ⴷⴳ ⵓⴼⴰⵏ ⵉⵎⵖⴰⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵙⵉⴽⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵔⵣⴼ ⵍⴽⵓⵔⵏⵉⵛ

ⵖⵉⵡⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵉⴳⴰⵜ ⵍⴰⴽⵓⵔⵏⵉⵛ, ⵉⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴰⴽⵓⵔⵏⵉⵛ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷⵉⴳⵙ ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⴽⴽⵙ ⵉⵔⵉⴼⵉ, ⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴱⵣⴳ ⵉⴹⴰⵔⵏ ⵏⵏⵖ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⵛ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⴰⴹⴼⵓⵜⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵉⵙⵜⵜⵛⴰ ⵏⵏⵙ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ.

ⵔⵣⴼ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ

ⵄⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴽⴹⵓⵏ ⴰⵣⵡⵓ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⴷⵉ ⵜⵏⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏⵖ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ, ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵏ 10 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔⴰⵙ ⴷ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵏⵖ ⴷ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ.

ⵔⵣⴼ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵙⵉⵙⴽⵓ

ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴷⵉ ⵍpⴰⴱⵓⵙ ⵏⵖ ⴷ ⵎⵔⵙ ⵙⵓⵍⵟⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵡⵓⵔⵜⵉ ⵏ ⵎⵓⵔⴷⵓⵅ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⴷⵉ 1907 ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴽⵜⵢ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵏⴳⵍⵉⵣⵉ, ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⴰⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ.

ⵔⵣⴼ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ

ⴷⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ, ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⴳⴷⴰ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⵙ. ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴽⵎⵔⵏ, ⵉⴽⴽⴰ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ, ⴳⴳⵓⵜⵏ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵉⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⵣⵏⵣⴰ, ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴳⴰ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵔⵜ, ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ.

ⵕⵣⴼ ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴰⵓⵏⵇ

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⵄⵓⵏⵇ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵙⵉⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴷⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⵙⵉ 100 ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⴰⵢⴰⴷ, ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⴷⵉⵖ ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜ ⵖⵓⵔ ⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ.

ⵔⵣⴼ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⴱⵓⵙⴽⵓⵔⴰ

ⴳⴳⵓⵜⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵡⴷⵖⴰⵔ ⴷⴷⵖ ⵏ 3000 ⵉⴷ ⵍⵀⵉⴽⵜⴰⵔ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⴰⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵖⵉ.
ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷⴷⵖ ⴱⴹⴰⵏⵜ ⵖⴼ 4 ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ: ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.
ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵜⴰⵡⵏⴷⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⴱⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⴱⴰⵛⴽⵍⵉⵜ, ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵉⵙⵜⵛⴰ.

ⵕⵣⴼ ⴰⴳⴷⵣ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ

ⴰⴳⴷⵣ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵍⵥⵓⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵎⵥⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵉⵜ, ⵜⵓⵔⵉⴼⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⴹⴼⵓⵜ. ⴰⴳⴷⵣ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵙⵓ ⵏ ⵍⵉⵏⴽⵓⵍⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴽⵜ ⵏ ⵎⵓpⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ 5, ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷⵉ 1919, ⴱⵢⵉⵔ ⴱⵓⵙⴽⵉ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵙ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵙⴳⴷ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵜ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ.