Skip to main content
28°C

Breadcrumb

ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵖⵔ

ⵖⵔ

 

Etudier

 

ⵜⵉⵖⵎⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ : ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ, ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵃⵉⵢⵢⵍ ⵙ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴽⵛⵎⵜ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵉⴽⵜ, ⵃEⵛ,EⵚⵚEⵛ, ENⵚ…

ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽⵉⵢ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵏⴽⴰⴷ ⵜⴰⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⴷ ⵓⵔⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⴽⵉⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰ ⵎⴰⴹⵍⴰⵏ (ⵡⵉⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ, ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ…) ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵡⴼⴽⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ. ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴰⴷ ⵜⵖⵔⵜ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵙⴳⵏⴼ, ⴰⵏⵊⵉⵏⵢⵓⵔ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵙ, ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵏ, ⴰⵙⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴳ ⵡⵉⴱ, ⴷⴷⵉⵣⴰⵢⵏ, ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ, ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⴼ…. ⴰⵢⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⴰⴼⵜ ⴳ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵢⵓⴼⵏ.

ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵔⵖⵉⴱ ⵙⵙⴰⵜⵜⵓⵢⵉⵏⵜ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ. ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⴷⴰⵜ ⵜⵜⵉⴷⵓⵏ ⵙ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ , ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ,ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵉⵏⴳⵍⴰⵜⵉⵔⵔⴰ, ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ, ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ, ⴷ ⵊⵊⴰⴱⴱⵓⵏ….

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵙ ⵎⴽ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵜⴱⵓⵖⵍⵉ, ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⵎⵎⴰⵖ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⴽⵓ ⵜⴰⵙⴳⴰ. ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵣⵔⵔⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵜ ⵜⴳ ⴰⵡⴷ ⴰⵏⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⴰⴼⵜ ⵜⴰⵡⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ.