Skip to main content
28°C

Breadcrumb

ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ

ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ

 

wecasablanca

 

ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⴰ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴳ ⴰⵡⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵙⵓⵔ ⴼ ⵉⴷⴰⵙⵉⵍⵏ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ, ⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵛⴽⵓ ⴳⵉⵙ ⴰⵏⵣⵡⵉ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴽ ⵢⴰⵊⵊ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵔⵙⵜ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⴽ ⴳ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏⵖ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔⵜ ⴰⵇⵇⴰⵔⵉⴹ.

ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵔ ⴰⵙⵙ ⴼ ⵡⴰⵙⵙ, ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⴷⵉⵏⴰⵎⵉⴽⵉⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵜⵉⵡⵀⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴳⴳⵓⵜⵏⵜ, ⴰⵎⵎⴳⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ, ⴳ ⵜⵎⴰⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ,ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⵏⵖ ⴷ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵣⴹⴰⵕⵜ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵜⵙⴽⵜ ⵉ ⵢⵉⵅⴼ ⵏⵏⴽ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵙⵉⵙ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵓⵔ ⴷ ⴽⴰ ⵜⵓⵛⴽⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⵉⵍⵉ ⴳⵉⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵓⵔⵉⵏ ( ⴰⵎⵎⵇⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ) ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⵎⵢⵉⵡⵉⵙⵏⵜ ⵜⵉⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏⵜ.

ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⴳⴳⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ, ⴰⵙⴳⴳⵔⵉ ⴰⵎⵉⴽⴰⵏⵉⴽ, ⴰⵙⵎⵉⵜⵔ ⵉ ⵜⵎⴰⵙⵓⵔⵉⵏ, ⴰⵙⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ, ⵖ ⴽⵓ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵣⴹⴰⵕⵎ ⴰⴷ ⵜⴰⴼⵉⵎ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵉⵏⴰⵡⵡⵓⵔⵏ.