Skip to main content
28°C

Breadcrumb

ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⴰⵡⵙⵏⴰ

ⵜⴰⵡⵙⵏⴰ

ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵎⴰⴷ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵜⵎⵜ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ. ⴳ ⴽⵓ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⴰⵙⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵉ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⴰⵡⵉⵏⵜ ⴷ tugt ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵉⵏ. ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵡⴹⵏⵜ ⵜⵉⴷⴰⵍⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵎⵉⴳⴰⵔⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⴽⵙ 3 d, ⴰⴷ ⵇⵇⵏⵜ ⵜⵉⴷⴰⵍⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵢⴰ ⴷ ⵓⵔ ⵉⴽⵔⵉ ⴳ ⵜⵎⵊⵉⵡⵛⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵉⴽⴰⵣⴰⵡⵉⵢⵏ ⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰⵜ. ⴷⵖⵉ, ⵙⴳ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ.

ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉⵖⵔⵎ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵜⵜⴰⵔⵎ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⵎⴼⴽⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ.

ⵖⵕ ⵓⴳⴰⵔ +

ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉⵖⵔⵎ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵜⵜⴰⵔⵎ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⵎⴼⴽⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ.

ⵙⴳ ⵓⵙⵓⴽ ⵙ ⵓⵙⴼⵙⵔ…

ⵖⵕ ⵓⴳⴰⵔ +

ⵙⴳ ⵓⵙⵓⴽ ⵙ ⵓⵙⴼⵙⵔ…

ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉⵖⵔⵎ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵜⵜⴰⵔⵎ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⵎⴼⴽⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ.

ⵉⵖ ⵍⴰⵏ ⵉⵖⵔⴱⴰⵏ ⵉⵎⵣⴳⴰⵏ, ⵏⵙⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢ ⵙ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⴱⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⵓⵙⵜ ⴷ ⵓⵔⴰⵔ ⵙ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⵉⵖⴰⵔ ⵓⵙⵎⵎⴰⵇⵇⵍ ⵉⵖ ⵜⵣⵔⵉⵜ ⴳ ⵜⵙⵡⴰⴽ ⵏ ⵎⵔⵙ ⵚⵚⵍⵟⴰⵏ ⵏⵖ ⴷ ⵖ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ. ⵙⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵔⵜ ⴰⵔ ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⴰⵏⴼⴰ ⵜⵣⵔⵉⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴳ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ, ⵖⵉⵏⵏ ⴰⵖ ⴼⵙⵔⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵜⵥⵕ ⵜⵉⵟⵟ ⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ.

ⵙⴳ ⵓⵙⵓⴽ ⵙ ⵓⵙⴼⵙⵔ…

ⵙⴳ 1956 ⴰⴷ ⵜⵟⵟⴼ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜⵜⵓⵎⵍⵉⵍ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⵡⵉⵏ ⵥⵉⵍⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴳ ⵎⴰⴷ ⵏⵏ ⵓⵔ ⵢⵉⵍⵍⵉ ⴼ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵕⵥⵎ ⴳ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⴰⵔ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵣⵣⴰⵔⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ. ⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵜⴳ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴷⵓⵍⵏ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵓⵍⵣⴰⵣ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ, ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ.