Skip to main content
28°C

Breadcrumb

ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ

ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ

ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⵜⴳⴰ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ! ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵙⴽⴽⵓⵔⴰ ⵜⴰⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵓⵏⴼⵓⵜ ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵣⴳⵣⵓⵜ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ. ⵓⵜ ⵜⴰⵎⵍⴷⴰ ⵜⴱⵏⵖⵍⵜ ⵙ ⵓⵎⵓⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ, ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜ ⴳⵉⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⴼⵓⵖ, ⵏⵖ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⵔⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⵏⵖ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⴱⴰⵛⴽⵍⵉⵟ.

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵍⴳⵓⵍⴼ. ⴽⴰⵣⴰⴳⵔⵉⵏ ⴳⵓⵍⴼ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⴳ ⴱⵓⵙⴽⴽⵓⵔⴰ, ⵔⵡⴰⵢⵢⴰⵍ ⴳⵓⵍⴼ ⵏ ⴰⵏⴼⴰ-ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵢⵢⴰ, ⵟⵓⵏⵉ ⵊⴰⴽⵍⵉⵏ ⴽⴰⵣⴰⴱⵍⵓⵏⴽⴰ, ⵎⴰⵥⴰⴳⴰⵏ ⴳⵓⵍⴼ ⴽⵍⵓⴱ ⴷ ⴱⵓⵍⵎⴰⵏ ⵎⴰⵥⴰⴳⴰⵏ ⵔⵡⴰⵢⵢⴰⵍ ⴳⵓⵍⴼ ⴳ ⵊⴷⵉⴷⴰ ⴳⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵏ, ⵏⴰⵃⵢⴰ ⵜⵏ ⵎⴰⵛⵛ ⴷⴰ ⵙⵎⵎⵓⴷⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵜⵙⵏ, ⴼⴽⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵥⵉⵍⵜ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵔⴰⴷ ⴽ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙⵙⵓⵙⵎⵏ.

ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ, ⵜⵉⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⴷⴰ ⵜⵣⵣⵔⵉⵜ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵔⴰⴷ ⴽ ⵜⴰⵊⵊ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⴰⵍⵙⵜ ! ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ 50 ⴰⵔ 300 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ, ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵜⵉⵜ ⴳⵔ ⵓⵃⵍⵓⵛⵛⴹ ⴼ ⵓⴷⴼⵍ ⴳ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉⵏ ⵏⵖ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵜ ⴳ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ, ⴷ ⵛⴰⵍⴰ ⵙ (ⴽⴰⴷ) ⵏⵖ ⴷ (ⴽⴰⵔⵜⵉⵏ) , ⴷ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵟⵟⴰⵕ, ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵃⵍⵓⵛⵛⴹ.