Skip to main content
28°C

Breadcrumb

ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⴱⵍⴰⵏⵉⵏ

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⴱⵍⴰⵏⵉⵏ

Administratif

 

ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵀⵀⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⵓⵏⵥⵉⵥⵜ ⴷ ⵎⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵖ ⵜⵜ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵉⵜ. ⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵔⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴷⴽⴰⵔⵉⵏ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ( ⵜⴰⴷⴽⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ, ⵜⴰⴽⵔⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ, ⴰⴱⴰⵙⴱⴱⵓⵔ, ⵜⵓⴳⴳⵯ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ…):

 

  • ⵉⵖ ⵜⵔⵉⵜ ⵜⵖⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵉⵖ ⵜⵔⵉⵜ ⵜⴰⴽⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ
  • ⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵔⵜ ⴰⴱⴰⵙⴱⴱⵓⵔ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ
  • ⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⵙⴰⵡⵍⵜ ⵙ ⴷⴷⵉⵡⴰⵏⴰ
  • ⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵔⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⴽⴰⵔⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.