Skip to main content
28°C

Breadcrumb

ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵙⵉⴷⴼ

ⴰⵙⵉⴷⴼ

ⴱⵔⵔⴽ ⴰⵜ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵄⵔⵔⵉⵎⵜ, ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ, ⵜⵃⵉⵢⵢⵍ ⴰⵡⵏ ⴽⵓ ⵎⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵊⵊ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵙⴳ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ. ⵔⴰⴷ ⴰⴽ ⵢⵉⵎⵉⵎ ⵉⵖ ⵜⴷⴷⵔⵜ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⴰ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⵏⵏ ⵜⵜⴰⴳⴳⵯⴰ ⴼ ⵢⵉⵍⵍ ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⴽⴰⵍ. ⵙⴳ ⵓⵣⴰⴳⴳⵯⵣ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵏⵉⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵜⵉⵖⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⴰⵏⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵎⵔⴽⵙⵏ. ⴳ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵓⵍⴰ ⴰⵣⴰⵍ, ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⴰⴼⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴱⵖⵔ ⵙ ⵜⴼⴰⵙⴰ ⴷⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵀⵢⵢⵓⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵔⵓⵜⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵏⵏⴰⵡⵏ : ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ,ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ….

 

casablanca

 

ⴷⵉ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷ