Skip to main content
28°C

Breadcrumb

ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ

Image

 

ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵙⵙⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵙ ⵜⵜ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⴳ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ. ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔⴽ ⵉⵎⵉⴽ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵙⴽⵔ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵍⵃⵎⵎⴰⵎ ! ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉⵏ ⵉⵎⵖⴰⵔⴱⵉⵢⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵡⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ. ⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⵉⵙⵎⴷ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰⵍⵏ ⵉⵙⵏⵙⵓⵜⵏ, ⵓⵔ ⴷ ⵖⴰⵙ ⵜⵉⴷⴰⵍⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵓⴳⴰ, ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵓⵙ, ⵉⴷ ⵍⵃⵎⵎⴰⵎ, ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⵏ ⵓⵚⵟⵟⵍ.