Skip to main content
28°C

Breadcrumb

ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵣⴷⵖ

ⵣⴷⵖ

quartier

 

ⵉⵖ ⴰⵔ ⵜⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ, ⴳ ⵎⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⴽ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⴳ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴷ ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵍⵖⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⴽ ⵓⵍⴰ ⵉⵙⴰⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵔⵇⵇⴰⵙⵜ. ⴰⵙⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵓⵏ ⵉⵙⵙⵉⵃⵍ ⴽⵯⵏ ? ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⴷⵉ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵎⵓⵍⴰ ⵄⴱⵍⵍⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵍⵅⴰⵡⴰⵔⵉⵣⵎⵉ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⴼⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴷⵏ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵃⵉⵢⵢⵍ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵍⴰ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ. ⵡⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⵉⵥⵉⵍ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵙⵓⵔⵏ ⴼ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⴰⵃⵢⴰ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ, ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ. ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵣⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴰⴷ ⵏⴰⵃⵢⴰ ⵢⵉⵡⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵖⵍⵉ ⵓⵙⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵉⵟⵟ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ. ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴰⴼⵉⵎ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⵎⴰⵙ ⵜⵍⴰ ⴰⴷⴷⵓⵔ, ⵜⴳ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵡⴹⵏ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ.