Skip to main content
28°C

Breadcrumb

ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ 7 ⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⵡ ⴷⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ

7 ⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⵡ ⴷⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ

1

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ

2

ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴷ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵍⴷⴷⵉⵏ ⵡⵉⵢⴰⴹ

3

ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴷⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵣⴷⴰⵔⵉⵏ

4

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵣⴰⵏ ⵙ ⴱⵕⵕⴰ

5

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵏⵡⵏⴰⴹ ⵉⵜⵜⵓⵃⵢⵢⴰⵏ ⵉ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏⵉⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏ

6

ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴷⵓⵍ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵏⵢⴰⴼⵉⵏ ( ⵜⵉⴼⴳⵓⵔⵉⵏ, ⵜⴰⵎⴽⴽⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ)

7

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵎⵓⵙⵙⵓ