Skip to main content
28°C

Breadcrumb

ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ Node Sortir

Sortir

ⵓⵜⵛⵉ

ⵖⵕ ⵓⴳⴰⵔ +

ⵓⵜⵛⵉ

ⵓⵜⵛⵉ

ⵉⵖ ⵜⵙⵢⴰⴼⴰⵜ ⵙ ⵍⴰⵥ, ⴽⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⴼⵜ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵛⵓⵜⵏ, ⵜⵉⵔⴰⵎ ⴼⵙⵙⵓⵙⵏⵉⵏ, ⵉⵙⴰⵙⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵜⵛⵓⵜⵏ ⴰⵔ ⵙⵙⵏⴽⴰⴷⵏ ⵎⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵏⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ. ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴱⵖⵔ ⵙ ⵓⴷⵓⴼ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⵉⵡⴽⵜ ⵉⴷ ⵙⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵡⵓⴷⴰⵢ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵉⵎⵉⵏⴳ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ. ⴰⵏⵡⴰⵍ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴰⴽⴰⵢ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⵙⴽⵙⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴰⵎⵄ, ⴷ ⵜⵜⵡⴰⵊⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⴼⵢⵢⵉ, ⵏⵖ ⴷ ⵙ ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⵓⵍⵍⵓⵙ ⵙ ⵣⵣⵏⴱⵓⵃ, ⴱⵔⵔⵎⵉⵖⵓⵙ ⴳ ⵜⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵍⴱⵙⵟⵉⵍⴰ, ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵔⴽⵜⵉ ⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵉⴽⵉⴽⴷ, ⵜⴰⵎⵎⵏⵜ, ⵉⴳⵓⵎⴰ, ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⴷⵉⴳ ⵏ ⵍⵉⵜⵛⵉⵏ. ⴽⵓ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵍⵉⵇⵇⴰⵎⵜ. ⵔⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⵎⵍ ⵉⵏⵙⴰⵜⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⴼ ⵜⴰⴽⵔⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵔⴰⴷ ⵜⴰⴼⵎ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⴼⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵡⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ, ⴷ ⵓⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉⵢ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵉⵎⵟⵟⴰⵏ.