Skip to main content
28°C

Breadcrumb

ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ Node Sortir

Sortir

Découvrez notre sélection de café, club, et restaurant de Casablanca, et téléchargez l'application Casabreak en cliquant ici pour découvrir et géolocaliser notre séléction de restaurants.

ⵓⵜⵛⵉ

ⵖⵕ ⵓⴳⴰⵔ +

ⵓⵜⵛⵉ

ⵓⵜⵛⵉ

ⵉⵖ ⵜⵙⵢⴰⴼⴰⵜ ⵙ ⵍⴰⵥ, ⴽⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⴼⵜ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵛⵓⵜⵏ, ⵜⵉⵔⴰⵎ ⴼⵙⵙⵓⵙⵏⵉⵏ, ⵉⵙⴰⵙⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵜⵛⵓⵜⵏ ⴰⵔ ⵙⵙⵏⴽⴰⴷⵏ ⵎⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵏⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ. ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴱⵖⵔ ⵙ ⵓⴷⵓⴼ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⵉⵡⴽⵜ ⵉⴷ ⵙⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵡⵓⴷⴰⵢ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵉⵎⵉⵏⴳ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ. ⴰⵏⵡⴰⵍ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴰⴽⴰⵢ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⵙⴽⵙⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴰⵎⵄ, ⴷ ⵜⵜⵡⴰⵊⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⴼⵢⵢⵉ, ⵏⵖ ⴷ ⵙ ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⵓⵍⵍⵓⵙ ⵙ ⵣⵣⵏⴱⵓⵃ, ⴱⵔⵔⵎⵉⵖⵓⵙ ⴳ ⵜⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵍⴱⵙⵟⵉⵍⴰ, ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵔⴽⵜⵉ ⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵉⴽⵉⴽⴷ, ⵜⴰⵎⵎⵏⵜ, ⵉⴳⵓⵎⴰ, ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⴷⵉⴳ ⵏ ⵍⵉⵜⵛⵉⵏ. ⴽⵓ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵍⵉⵇⵇⴰⵎⵜ. ⵔⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⵎⵍ ⵉⵏⵙⴰⵜⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⴼ ⵜⴰⴽⵔⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵔⴰⴷ ⵜⴰⴼⵎ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⴼⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵡⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ, ⴷ ⵓⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉⵢ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵉⵎⵟⵟⴰⵏ.