Skip to main content
28°C
<

ⵏⴳⴰ ⴽⴰⵣⴰⴱⵍⴰⵏⴽⴰ

ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰⵍⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵉⵉ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵓⴼⵓⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ, ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴼⵍⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⵙⴰⴳⴷⵣ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ.

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⵎⵍ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵓⵜⵜⴳ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵉⵎⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ, ⵉⵎⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵉⴱⵔⵔⴰⵏⵉⵢⵏ, ⴷ ⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⵏⵉ, ⴼ ⴰⴷ ⵙⴽⵓⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵣⴷⵉⵏ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴳ ⴷⴷⴰⵡ ⵢⴰⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ, ⴰⵢⴰⴷ ⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴰⴷ ⵏⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵜⴰⵡⴽ, ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ, ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ .

ⵏⴳⴰ ⴽⴰⵣⴰⴱⵍⵏⴰⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏⵙⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⴰⵜⴰⵊⵉⵢⵜ 2015-2020 ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ, ⵉⴷⵓⵍ ⵙ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ, ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ, ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵏⵏ ⵜⵡⵡⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓ, ⵜⵓⵏⵏⵓⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵏⵏⴰⵡⵏ, ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵉⵙⴰⵢⵔⵓⵔⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵢⵓⵎⴰⵏ.