Skip to main content
28°C

ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵙⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ… ⵍⵍⵉ ⵢⵓⴼⵏ, ⴰⵙⵙⵓⵜⵍ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⴼⵍ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴼ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⴰⵔ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵥⵉⵍⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵛⵏⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ  ⵓⵙⴰⵍⴰ ⵙ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵜ. ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵙⵓⵜⵍ ⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵢ  ⵍⵍⵉ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ, ⴰⵔ ⵙⵙⵉⵜⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵏ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴼ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ. ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵖⴰⵙ ⵜⵉⵏ ⵜⵓⴼⵓⵜ, ⵡⵉⴷ ⵉⵖ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵥⴹⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵏⵉⵏ, ⴷⵔⵓ, ⴱⴹⵓ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵏⴽ, ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ, ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰⵢⵜ, ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵜⵃⴹⵓⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ  ⵏⵏⵖ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵔ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏⵏⴽ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⴳ ⵏⵏⴽ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴼⵓ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵙ ⵜⵉⴷⴷⵜ.

Devenir Ambassadeur

Afin de coordonner toutes les actions WeCasablanca Ambassador, nous vous invitons à remplir le formulaire ci-dessous, relatif à toutes vos actions à venir et celles déjà réalisées dans le cadre de la promotion des valeurs casablancaises :

ⵜⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ

ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵜ