Skip to main content
28°C

Breadcrumb

Home ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ; ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ

ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ; ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ

Casablanca, son Histoire et ses histoires

 

ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴷⴳ ⵉⴽⴽⴰ ⵣⵉⴽⴽ ⵢⵉⵡⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴼⴰ, ⵉⴽⴽⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⵉ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⵜ. ⵉⵖⵔⵎ ⴷⴷⵖ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⴰⵏⵙⴱⴰⵖⵓⵔ ⵉⵏⵏⴹ ⵙ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ, ⵉⴽⴽⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵍⵍⴰⵍⵓ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵍⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ.


ⵉⴱⵔⵟⵇⵉⵣⵏ ⴰⵢ ⵔⴷⵍⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴰⵏⴼⴰ ⴷⵉ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵓⵙ ⵉⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵉⵙ ⵙⵟⵉⵙ ⵉⴷ ⵎⵔⴰⵡ. ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ oⴱⴷⵍⵍⴰⵀ (1757-1790) ⴰⵢ ⴷ ⴰⵙ ⵢⵓⵍⵙⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷⵉ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ, ⴰⵀⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴷⴷⴰⵔ ⵍⴱⵉⴹⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ, ⵉⴽⴽⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵖⴰⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ.


ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽⴽ , ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⵉⵏⵏⵓⵔⵥⵎ ⵙ ⵓⵙⵍⵍⴰⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ , ⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵖⵉⵔⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵜⴰⵜⴳⴳⴰⵔⵜ, ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉⴳⴰ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴷⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ , ⴰⵙⵍⵍⴰⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴳ ⵓⵙⵉⴼⴹ ⵏ ⵜⵎⵙⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ.


ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵏⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵔⵓⴱⴰ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵉⵔⵓⴳⴳⴰ , ⴷ ⵉⵎⵓⴽⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⴹⵓⴼⵜ , ⵙⵙⵎⵖⵓⵔⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷⴳ ⵓⵙⵍⵍⴰⵍⵓ ⵢⴰⵖⵓⵍⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⴹⵓⴼⵜ ⴷⴳ ⵡⴼⵔⴰⵡ ⵏ ⴳⵔ ⵉⴽⴰⵍⵍⵏ.


ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1862 ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵙ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⴳⵔ ⵎⴰⵔⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ.


ⴰⵙⵍⵍⴰⵍⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1912. ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵍⴰⵍⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⴰⵀⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵓⵍⴰ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ, ⴰⵢⴰ ⵢⵓⴷⴷⵊⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⵖⵉⵔⵙ ⴷⴷⵓⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴳⴳⵓⵜⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵙⴽⵔⵏ, ⵜⵓⵔⴰ ⵏⵥⵔⴰ ⴰⵎⴽ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴷⴷⴰⵔ ⵍⴱⵉⴹⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ, ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵥⵔⴼ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ.